Brytpunkt statlig skatt 2024

En av fördelarna med att driva aktiebolag är att du har möjlighet att styra över din egen lön. Därför brukar de flesta företagare sätta ett maxtak på sin inkomst för att undvika att lönen överstiger gränsen för statlig skatt. Se därför till att du har koll på gränserna.

Att beloppsgränserna för vad som gäller för när du behöver betala statlig skatt ändras är något som sker varje år. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad, särskilt om man driver aktiebolag. Här kommer vi att gå igenom de nya brytpunkterna för statlig skatt 2024, vad som gäller för grundavdrag och hur man räknar ut sin skatt efter lön.

 

Statlig skatt brytpunkt

Likt tidigare år behöver den som tjänar över en viss summa per inkomstår betala statlig skatt när en viss brytpunkt passeras. 20% statlig inkomstskatt gäller för samtliga som berörs av detta, men var denna brytgräns går skiljer sig beroende på din ålder. Detta gäller före grundavdraget.

Du som inte har fyllt 66 vid inkomstårets (2024) början, alltså som är född 1958 och framåt, kommer att behöva betala statlig inkomstskatt på 20% för varje krona över 615 300 kronor. Översatt till en månadslön blir det 51 275 kronor i månaden. Den nya gränsen för den som är under 66 år innebär en ovanligt liten höjning i förhållande till brytpunkten 2023, som låg på 613 900 kronor.

Är du i stället född 1957 eller tidigare – alltså om du var 66 år eller äldre vid årsskiftet – ligger brytgränsen för statlig skatt 2024 på 697 300 kronor. Detta motsvarar en lön på 58 108 kronor i månaden. I jämförelse var brytgränsen året innan 683 200 kronor.

Många som driver aktiebolag brukar sikta på att inte ta ut mer lön i månaden än de två ovan nämnda beloppen. Undantag gäller om ens K10-blankett behöver att man plockar ut en högre lön. 

Tidigare behövde man vara 65 år eller äldre vid årets ingång för att kvalificera sig för den högre brytpunkten. Detta har dock ändrats till 66 år eller äldre till följd av att den lägsta åldern för att få garantipension och inkomstpensionstillägg är höjd från 65 år till 66 år. 

Det bör understrykas igen att det alltså endast är belopp över den nämnda brytgräns för statlig skatt 2024 som är belagd med 20% statlig inkomstskatt. All lön upp till 615 300 kronor i månaden (för den som är född 1958 och senare) respektive 697 300 kronor (för den som är född 1957 och tidigare) beskattas endast med kommunalskatt. 

 

Födelseår Årslön Månadslön
1958 eller senare 615 300 kr 51 275 kr
1957 eller tidigare 697 300 kr 58 108 kr

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Pensionsgrundande inkomst – ofta förkortat PGI – beräknas utifrån samtliga arbetsinkomster under ett år. Detta gäller oavsett om du har fyllt 66 år eller inte (PGI beräknas dock inte om du är född 1937 eller tidigare). Relationen mellan PGI och brytpunkten för statlig inkomstskatt har förändrats 2024.

Tidigare var taket för intjänande av pension nämligen högre än brytpunkten för inkomster. Så är inte fallet längre. Nu ligger i stället taket för pensionsgrundande inkomst på 614 500 kronor per  år. Tjänar du upp till gränsen för statlig inkomstskatt kommer du alltså att “maximera” din PGI.  

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Ett annat begrepp som är bra att ha koll på är SGI, vilket är en förkortning för sjukpenninggrundande inkomst. Det här är en ersättning för den som till exempel blivit sjuk eller som ska vara föräldraledig. SGI räknas fram av Försäkringskassan. 

Precis som med PGI finns det ett tak även för SGI. 2024 ligger den högsta sjukpenninggrundande inkomsten på 573 000 kronor, eller tio prisbasbelopp. Det finns även en tröskel för hur mycket du som minst måste tjäna för att ha rätt till sjukpenning. Den gränsen går vid 13 752 kronor för 2024.

 

Grundavdrag 2024

För den som är född 1958 eller senare är grundavdraget 2024 som lägst 16 800 kronor och som högst 44 200 kronor. För att kunna göra det högsta grundavdraget behöver du tjäna en fast inkomst på mellan 155 900 kronor och 178 400 kronor på hela året. 

Vid vad Skatteverket kallar låga inkomster (24 300 kronor till 57 000 kronor) ligger grundavdraget på 24 300 kronor. Den som tjänar som mest 24 400 kronor under 2024 betalar inte någon skatt alls.

För den som är född 1957 eller tidigare – alltså personer över 66 år – har man rätt till ett förhöjt grundavdrag. Hur stort avdraget blir är något som den som betalar ut lönen räknar ut med hjälp av Skatteverkets skattetabeller. 

Detta görs genom att beloppen för det högre grundavdraget och det vanliga grundavdraget först räknas ut var för sig. När det är gjort läggs beloppen ihop och avrundas sedan till närmast högre hundratal kronor. 

 

Skattetabell 2024

För att avgöra hur mycket du ska dra av i skatt på den lön som du betalar ut till dig själv – eller till dina eventuella anställda – använder du dig av Skatteverkets skattetabell för 2024

Tabellen utgörs av sex kolumner. 2024 har en sjunde kolumn som tidigare fanns med tagits bort vilket beror på att åldersgränsen för jobbskatteavdrag för äldre har höjts från 65 år till 66 år för att följa den rådande pensionsnormen. Alltså samma skäl som ligger till grund för ändringen av åldersgräns för brytpunkten för statlig inkomstskatt. 

För att räkna ut lön efter skatt 2024 följer du lönenivåerna längst till vänster och utgår sedan från kolumnerna. Nedan kan du se vad varje kolumn avser i skattetabellen 2024.

 

Kolumn 1 Löner, arvode och liknande ersättning för den som är född 1958 eller senare om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 2 Löner, arvode och liknande ersättning för den som är född 1957 eller tidigare om ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 3 Löner, arvode och liknande ersättning för den som är född 1957 eller tidigare om inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag.
Kolumn 4 Sjuk- och aktivitetsersättning för den som är född 1958 eller senare.
Kolumn 5 Andra pensionsgrundande ersättningar än löner för den som är född 1938 eller senare. Förutsätter att ersättningen utgör grund för allmän pensionsavgift men som inte ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 6 Pensioner och andra ersättningar för den som är född 1958 eller senare, under förutsättningen att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

 

Skattetabell 2023

Skattetabellen 2023 ser i mångt och mycket likadan ut som den för 2024. Den stora skillnaden är den sjunde kolumnen som nu är borttagen. Denna avsåg löner och andra former av ersättning för den som vid årsskiftet 2022/2023 hade hunnit fylla 65 år men inte 66 år. 

 

Brytpunkt statlig skatt 2023

Precis som 2024 gällde olika brytgränser för statlig skatt 2023 beroende på om du var över eller under 66 år vid årets intåg. För den som inte hade fyllt 66 år vid årsskiftet 2022/2023 låg brytpunkten på 613 900 kronor, vilket motsvarar 51 158 kronor i månadslön.

Om man däremot var minst 66 år vid inkomstårets intåg var gränsen för att inte behöva betala 20% statlig inkomstskatt 683 200 kronor. Översatt till månadslön blir det 56 933 kronor.

 

FAQ 

Hur mycket kan man tjäna utan att betala statlig skatt? 

Om du är född 1958 eller senare kan du tjäna upp till 616 300 kronor (51 275 kronor i månaden) utan att behöva betala statlig skatt. För den som är född 1957 eller tidigare ligger brytgränsen på 697 300 kronor (58 108 kronor i månaden).

 

Hur mycket skatt dras över brytpunkten för statlig skatt?

All inkomst över brytpunkten beskattas med 20% statlig inkomstskatt. Det du tjänar upp till 616 300 kronor (eller 697 300 kronor om du är född 1957 eller tidigare) behöver du enbart betala kommunalskatt för.

 

Vilken brytpunkt för statlig skatt 2024 gäller som pensionär?

Har du fyllt 66 år innan inkomstårets intåg ligger brytpunkten på 697 300 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 58 108 kronor. 66 år är den lägsta åldern för att få garantipension och inkomstpensionstillägg, vilket är skälet till att den högre brytgränsen är lagd just där.

 

Vilken brytpunkt för statlig skatt gäller 2024?

Gränsen som gäller för statlig skatt 2024 ligger på 616 300 kronor om du inte har fyllt 66 år innan årsskiftet 2023/2024. Är du 66 år eller äldre är 2024 års brytgräns 697 300 kronor.

 

Vad blir min lön efter skatt 2024?

Du kan räkna ut vad din lön efter skatt 2024 blir genom att använda dig av Skatteverkets skattetabell. Har du frågor om lön efter skatt, brytpunkt för statlig skatt eller gränser för grundavdrag kan du alltid vända dig till oss på Innecta.

 

Vad är skillnaden på brytpunkt och brytgräns för statlig skatt 2024?

Det är ingen skillnad på brytpunkt statlig skatt och brytgräns statlig skatt. Brytgräns, brytpunkt och gräns för statlig skatt 2024 är synonymer som i det här sammanhanget betyder samma sak. Brytpunkten hänvisar till den översta gräns för hur mycket du kan tjäna innan du tvingas betala statlig skatt.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn