Som egenföretagare kan man behöva fundera över frågan om att starta holdingbolag, men varför ska man göra det och vad är ett holdingbolag? För den som vill skydda sitt kapital eller sälja sitt företag kan ett holdingbolag vara lösningen. På Innecta kan du få hjälp och rådgivningen om du funderar på en omstrukturering av ditt bolag. Hör av dig för att veta mer om att starta holdingbolag!

 

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag kallas ibland moderbolag, och är ett bolag som har ett aktieinnehav eller äger andelar i andra företag. Ofta bedrivs ingen direkt verksamhet i holdingbolaget, utan den sker i dotterbolaget eller dotterbolagen. Det är därför många holdingbolag har ”Holding” med i namnet.

Ett holdingbolag är ett aktiebolag och rent juridiskt finns det ingen skillnad mellan ett holdingbolag och ett vanligt aktiebolag. Däremot bör det framgå i verksamhetsbeskrivningen och bolagsordningen att syftet med holdingbolaget är att äga aktier i andra bolag.

 

Aktiva och passiva holdingbolag

Ett aktivt holdingbolag är direkt eller indirekt involverade i förvaltningen av bolaget eller bolagen som holdingbolaget äger andelar i. Då bedrivs ekonomisk verksamhet. I det fallet behöver holdingbolaget också fakturera dotterbolaget, eftersom det utför skattepliktiga tjänster.

Ett passivt holdingbolag har ingen aktiv roll i dotterbolagen, varken indirekt eller direkt. I det fallet har holdingbolaget ingen rätt att göra avdrag för kostnader.

 

Starta holdingbolag – vad är fördelarna?

Att starta holdingbolag kan ha olika anledningar, men innebär i praktiken att man startar ett nytt aktiebolag som äger andelarna i ett eller flera tidigare aktiebolag. De redan existerande aktiebolagen blir dotterbolag till holdingbolaget, som då blir moderbolag.

Låt oss peka på fyra tillfällen då det kan vara aktuellt att starta holdingbolag för dig som äger ditt eget företag och vilka fördelar det finns med holdingbolag.

 

Starta holdingbolag med andra

Om du driver ett företag med någon annan kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att starta varsitt holdingbolag, som sedan förvärvar 50% av aktierna i det gemensamt ägda dotterbolaget. Detta har primärt en inverkan på utdelningen.

I ett scenario där två personer äger ett företag tillsammans och tillämpar förenklingsregeln för utdelning har vardera person bara rätt till hälften av utdelningsutrymmet. Men om man istället äger företaget via varsitt holdingbolag kan vardera person få 100% av utdelningsutrymmet i respektive holdingbolag.

I ett sådant scenario kan båda också välja vad man vill göra med sin del av vinsten inom ramarna för det egna bolaget.

Exempel: Utdelningsutrymmet enligt förenklingsregeln är 183 700 kronor. Två delägare med 50% av aktierna var får utdelningsutrymmet enligt schablonbeloppet 91 850 kronor. Men om båda äger sina 50% av aktierna via ett holdingbolag får båda 100% av utdelningsutrymmet, 183 700 kronor, enligt förenklingsregeln i respektive holdingbolag.

Enklare att låna pengar mellan bolag

Om du äger ett aktiebolag privat är det inte tillåtet att låna ut pengar till ett annat aktiebolag som du också äger privat, om det inte är marknadsmässigt försvarbart och räntebelagt. Däremot är det tillåtet att låna ut pengar mellan bolagen i en koncern som ägs av ditt holdingbolag.

För den som bedriver flera verksamheten, som i olika grad kan vara besläktade, kan det vara en stor fördel att ha möjligheten att kunna flytta tillgångar och likvida medel mellan bolagen på ett smidigt sätt.

Jämna ut resultat mellan olika bolag

Det finns vissa förutsättningar som gör det tillåtet att lämna koncernbidrag mellan olika bolag inom samma koncern. Det kan jämna ut resultaten mellan olika bolag inom koncernen, men det finns också skattemässiga skäl att göra det.

Ett exempel är om ett bolag går med stor vinst i en koncern, samtidigt som ett annat bolag inom samma koncern går med förlust samma räkenskapsår, kan ett flyttande av resultat bidra till en minskad skatt för det vinstdrivande bolaget.

Holdingbolag om du ska sälja företaget

Under vissa förutsättningar är det möjligt att sälja sin verksamhet i ett dotterbolag skattefritt, om aktierna ägs av ett holdingbolag. Då hamnar vinsten, som i det fallet inte beskattas, i holdingbolaget och kan återinvesteras i andra delar av koncernen.

En privatperson som äger ett aktiebolag behöver skatta för vinsten vid en försäljning. Skattesatsen kan variera från 20% upp till 60% beroende på olika faktorer. Det innebär att det finns mindre pengar kvar att återinvestera i annat, om det är ambitionen.

Skydda upparbetade vinster från tidigare år

Ett sätt att skydda kapital i rörelsedrivande dotterbolag är att dela ut vinster till holdingbolaget, snarare än att behålla kapitalet i dotterbolag. Detta rör bara det fria egna kapitalet, men innebär likväl att kapitalet skyddas från eventuella förlustår.

Det är däremot inte tillåtet att äventyra likviditeten, resultatet eller ställningen för ett dotterbolag genom en utdelning till moderbolaget (holdingbolaget). Men när det är möjligt kan upparbetade vinster i dotterbolaget skyddas i holdingbolaget, där risken är lägre.

Förvalta pengar och tillgångar i holdingbolaget

Pengarna som sparas i holdingbolaget kan förvaltas parallellt med att verksamheten fortgår i dotterbolaget eller dotterbolagen. De vinster som har samlats i holdingbolaget kan användas som extra pensionssparande, pensionsförsäkringar eller andra placeringar som köp av noterade aktier och fonder i kapitalförsäkring eller via aktie- och depåkonto.

Hur startar man holdingbolag?

Om du ska starta holdingbolag sker det på precis samma sätt som när ett vanligt aktiebolag startas. I bolagsordningen bör framgå vad holdingbolaget har för syfte, nämligen att äga aktier i andra företag. Dessutom behöver man sälja aktierna i dotterbolaget till holdingbolaget för att det ska bli ett holdingbolag.

Nackdelar med holdingbolag

Att starta holdingbolag innebär samtidigt att man startar ytterligare ett aktiebolag. Det innebär ökade omkostnader och administration. Därför är det bra att ställa sig frågan om det verkligen lönar sig att starta ett holdingbolag?

Rent skattemässigt finns det också potentiella nackdelar med holdingbolag. Man kan tappa gränsbeloppet för utdelning (3:12-reglerna) om man äger sitt företag via ett holdingbolag i stället för privat.

Vi på Innecta hjälper gärna dig att reda ut eventuella frågetecken inför en eventuell omstrukturering. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen och ser om du bör starta holdingbolag och i så fall när du bör göra det!

 

FAQ – vanliga frågor om holdingbolag

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett aktiebolag som äger andelar i andra företag. Ibland benämns holdingbolag som ett moderbolag, med ett eller flera dotterbolag som holdingbolaget äger aktier i. Det är inget krav, men det är många holdingbolag som har med ordet ”Holding” i sitt företagsnamn för att tydligt signalera att det är ett holdingbolag.

Varför har man holdingbolag?

Det finns olika anledningar till att starta holdingbolag, men i grunden handlar det om att äga aktieinnehav i andra företag via ett nytt aktiebolag. Det är exempelvis fördelaktigt om man är flera delägare, vars utdelningsutrymme då baserat på holdingbolaget snarare än på det delade ägarskapet i dotterbolaget.

Vad är fördelarna med holdingbolag?

Det finns många fördelar med att starta holdingbolag. Om du har ett holdingbolag kan du maximera utdelningsutrymmet om du delar ägarskapet med andra, du kan enkelt låna pengar mellan olika företag inom samma koncern, du kan jämna ut resultatet mellan olika bolag och du kan få vissa skattemässiga fördelarna om du ska sälja ditt dotterbolag.

Vad är nackdelarna med holdingbolag?

Att starta ett holdingbolag innebär att man också ökar sina omkostnader och sin administrativa börda, eftersom man i praktiken startar ytterligare ett aktiebolag. Därför behöver man kalkylera om det är värt att starta holdingbolag innan man gör det. Kontakta oss på Innecta för att få rådgivning i frågan!

Vad kostar det att starta ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett aktiebolag. Det innebär att kostnaden för att starta ett holdingbolag är samma som att starta ett vanligt aktiebolag. Med nuvarande regelverk krävs det ett aktiekapital på minst 25 000 kronor för att starta ett privat aktiebolag. Kontakta oss på Innecta om du vill starta holdingbolag!