Grundläggande om aktiebolag – vad du behöver veta

Vad är ett aktiebolag?
Aktiebolag bildas av en eller flera grundare och är den vanligaste företagsformen. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att företaget har samma skyldigheter och rättsliga rättigheter som en fysisk person, skillnaden är att grundarna eller ägarna inte själva är ansvarig för de skulder och andra åtaganden som företaget har. Detta innebär att ägarna till aktiebolaget inte riskerar att förlora mer än det som de har satsat i företaget.Vad är aktier?

Det ägarkapital som har satsats delas upp i lika stora andelar som kallas för aktier. Kvotvärde för varje aktie räknas ut genom att dividera det sammanlagda aktiekapitalet med det totala antalet av aktier.

Krav för att starta aktiebolag

När du vill starta ett aktiebolag krävs det en kapitalinsats som ligger på 25 000 kr, tidigare var det 50 000 kr men från januari år 2020 har det ändrats. Om du vill starta ett publikt aktiebolag är kapitalinsatsen 500 000 kr. Ett aktiebolag företräds av en styrelse och i vissa fall även en verkställande direktör (VD). Det ska också finnas en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Skyldigheter ett aktiebolag har
Ett aktiebolag är bokföringsskyldigt och ska skicka in en årsredovisning till Bolagsverket varje år. En styrelse behöver också upprätta en aktiebok som innehåller bolagets aktieägare. Det är en bolagsstämma som styr över aktiebolaget och det är det högsta beslutande organet. I den här stämman fattar aktieägarna beslut om hur företaget ska bedrivas, utifrån de lagar och regler som finns i aktiebolagslagen samt bolagsordningen.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn