Guide: Periodiseringar, Interimsfordringar och Interimsskulder

Periodiseringar är ett omtalat begrepp inom redovisning, men vad är det egentligen? 🤔

Periodiseringar innebär att intäkter och kostnader fördelas över en bokföringsperiod, där intäkter bokförs när de intjänas och utgifter bokförs när de förbrukas. Detta ger en mer rättvisande bild över perioden. Man kan också dela upp en inkomst eller utgift som sträcker sig över en längre tid och bokföra den på flera perioder, så att intäkter tas upp när de faktiskt intjänas och utgifter när de förbrukas.

🤔 Vad är interimsfordringar?

Interimsfordringar handlar om förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader betyder tjänster och resurser som exempelvis lokalhyror, dessa har fakturerats i förtid innan de har nyttjas. Upplupna intäkter handlar om de intäkter som utgör en intäkt för perioden men som inte har betalats eller bokförts ännu, exempel på detta är royalties och provisioner.

🤔Vad är interimsskulder?

Interimsskulder är ungefär tvärtemot interimsfordringar. Interimsskulder är förutbetalda intäkter samt upplupna kostnader. Detta är tjänster och resurser som har nyttjats men har inte fakturerats eller betalats ännu. Exempel på förutbetalda intäkter är prenumerationer och abonnemang. Upplupna kostnader kan exempelvis vara kostnader för elförbrukning, detta betalas oftast nästkommande räkenskapsår.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn