Företagare med anställda – måste man ha kollektivavtal?

Om du är företagare med anställda finns det inget krav på att du måste teckna ett kollektivavtal med en facklig organisation. Detta har med den grundlagsskyddade organisationsfriheten att göra. Organisationsfrihet – eller föreningsfrihet som det också kallas – är medborgares rätt att förena sig utan ingrepp från staten eller andra aktörer. I detta ingår även något som heter negativ organisationsfrihet, vilket innebär att du även har rätt att stå utanför organisationer. Din frihet att inte förena dig betyder att du inte har någon skyldighet att ha kollektivavtal.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som finns till för att reglera vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare, men även vilka skyldigheter och rättigheter dina anställda har gentemot dig. Kollektivavtalet innehåller vanligtvis regler som rör löner, arbetstider, ledighet, uppsägningar, anställningsformer, övertid och pension. Det är inte du som företagare som sluter ett kollektivavtal med facket utan det är i stället ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Om du är med i en arbetsgivarorganisation är du bunden till samma kollektivavtal som sagda organisation är ansluten till.

Vad är en arbetsgivarorganisation?

När arbetsgivare går samman för att representera och företräda sina intressen i relation till arbetstagarna gör man detta genom att ingå i en arbetsgivarorganisation. Det är som nämnt dessa organisationer som förhandlar med fackförbunden om kollektivavtal. Störst av alla arbetsgivarorganisationer är Svenskt Näringsliv dit alla privata arbetsgivare kan ansluta sig. Svenskt Näringsliv består av en mängd olika medlemsorganisationer. Vilken av dessa organisationer som du blir medlem i avgörs av vilken bransch eller industri som ditt företag är verksamt inom. Några exempel på medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv är:
  • Almega Tjänsteförbunden
  • Byggföretagen
  • Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
  • Livsmedelsföretagen
  • Måleriföretagen i Sverige
  • Skogsindustrierna
  • Svensk Handel
  • Teknikföretagen.

Hängavtal – följ reglerna utan kollektivavtal

Det är dock möjligt att teckna ett avtal med ett fackförbund utan att vara med i en arbetsgivarorganisation. Detta kallas för ett hängavtal och innebär att du går med på att följa de regler som arbetsgivarorganisationen och fackförbundet har kommit överens om. Du tecknar alltså inte ett kollektivavtal, men skriver ändå under på att följa de bestämmelser som gäller i ett specifikt avtal. Kollektivavtal och hängavtal kan på ytan te sig väldigt lika. Det finns dock faktorer som skiljer dem åt. Om du är ansluten till en arbetsgivarorganisation – och därmed har kollektivavtal på ditt företag – får du tillgång till organisationens specialister inom bland annat företagsrådgivning och förhandling, vilket du inte får med ett hängavtal. Dessutom är försäkringar som är kollektivavtalade dyrare för en företagare utan kollektivavtal.

Fördelar med kollektivavtal

En stor fördel med att ha kollektivavtal som företagare är att detta ger dig tydliga regler att förhålla dig till när det kommer till anställningsvillkor och löner. Även om det för vissa kan vara mer givande att få bestämma sådant själv kan det också innebära en trygghet att ha regler att utgå ifrån. I förhandlingar med anställda kan du då alltid hänvisa till kollektivavtalet, vilket även de anställda kan göra om de anser att du inte följer det. Kollektivavtalet kan alltså vara till hjälp för både dig och din personal. I ett kollektivavtal ingår även något som kallas fredsplikt. Detta innebär en stor trygghet för dig som arbetsgivare så länge du följer avtalet. Fredsplikten förhindrar nämligen stridsåtgärder som strejker och blockader.

Risker när du inte har kollektivavtal

Har du inget kollektivavtal innebär detta att den tidigare nämnda fredsplikten inte gäller. Detta kallas för fri stridsrätt och är ett medel som fackförbund kan tillta mot företag med målet att få dem att teckna ett avtal. Stridsåtgärder kan utföras av facket mot alla typer av företag som inte har kollektivavtal, även sådana där ingen av de anställda är med i något fackförbund. Många arbetstagare kan dessutom ställa sig tveksamma till företag som inte har något kollektivavtal. Detta då dessa avtal ofta innehåller attraktiva arbets- och lönevillkor. Saknas kollektivavtal kan risken uppstå att du inte blir lika intressant som potentiell arbetsgivare.

Nackdelar med kollektivavtal

Kollektivavtal passar inte alla företagare med anställda. Om du har kollektivavtal får du endast erbjuda de villkor som finns i avtalet när du rekryterar. Detta kan gå ut över både dig som arbetsgivare och dina anställda. Bland annat kan det innebära högre lönekostnader beroende på vilka minimilöner som står avtalade i kollektivavtalet – vilket är bra för de anställda men mindre bra för dig eftersom en större del av företagets resurser då behöver läggas på arvoden. Lönenivåer som är fastslagna av ett avtal som du inte kan styra över kan också innebära att anställda inte individuellt har möjlighet att förhandla till sig högre löner. Dessutom får du inte ge din personal bonusar och andra förmåner som inte ingår i kollektivavtalet. Detta är inte bara negativt för de anställda – som blir utan dessa incitament – utan även för dig och ditt företag eftersom det kan leda till att du som arbetsgivare har mindre konkurrenskraft i relation till aktörer som kan erbjuda mer. Om du har ett mindre företag kan även ett kollektivavtal te sig aning dåligt anpassat till din verksamhet. Detta då avtalen ofta är framtagna utifrån hur stora företag opererar, vilket inte alltid ser exakt likadant ut som det gör på mindre företag.

FAQ

Måste man som företagare med anställda ha kollektivavtal?

Du är inte skyldig att ha kollektivavtal om du är företagare med anställda. I den grundlagsskyddade organisationsfriheten ingår något som kallas negativ organisationsfrihet, vilket innebär att du har rätt att inte ingå i de arbetsgivarorganisationer som sluter avtal med fackförbunden.

Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal är ett avtal som ett företag som inte är med i en arbetsgivarorganisation kan sluta med ett fackförbund. Genom att skriva på avtalet går du med på att följa ett kollektivavtals regler – du ”hänger med” på avtalet.

Vilka är fördelarna med kollektivavtal?

En stor fördel om du har kollektivavtal är att du som arbetsgivare har regler att luta dig mot vid till exempel lönesättning. Dessutom ingår det något som kallas skyddsplikt i kollektivavtal som skyddar dig mot bland annat strejker, förutsatt att du följer avtalet.

Vilka är nackdelarna med kollektivavtal?

I och med att du måste följa de villkor som finns i ett kollektivavtal innebär detta att du inte kommer att kunna styra lönesättningen själv. Dessutom kan du inte erbjuda dina anställda bonusar och andra förmåner om några sådana inte finns med i avtalet.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn