Ta rätt lön 2023 – maximera utdelning i aktiebolag 2024

Ta rätt lön 2023 – maximera utdelning i aktiebolag 2024

Kalenderåret 2023 är snart över och årets sista veckor är den sista chansen att se över sitt löneuttag för att därigenom påverka utdelningsutrymmet. För många är ambitionen att maximera sina möjligheter till en lågbeskattad utdelning under 2024.

K10-blanketten används för att delägare i aktiebolag ska räkna fram det årliga gränsbeloppet för utdelning. Utdelningen upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Den eventuella utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i stället som inkomst av tjänst, och maximalt upp till 6 687 000 kronor (90 inkomstbasbelopp). Om den totala utdelningen överstiger den summan beskattas denna del som inkomst av kapital med 30 procent.

Det finns två sätt att räkna ut gränsbeloppet för delägare i fåmansbolag. I slutet av kalenderåret är det därför viktigt att vara medveten om hur ens gränsbelopp kommer att räknas ut, och hur man kan påverka sitt eget utdelningsutrymme.

Huvudregeln för utdelning – baseras på löneutbetalningar

Det är den totala summan av kontanta löner till anställda i bolaget, och eventuella dotterbolag, under året som är relevant för huvudregeln. 50 procent av de totala löneutbetalningarna kan sedan tillgodoräknas som gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året, desto större utdelningsutrymme.

Ett krav för att delägaren ska kunna tillämpa huvudregeln är att delägaren själv, eller någon närstående, har tagit ut lön över en viss gräns. För löneutbetalningar 2023 uppgår gränsen till:

445 800 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget (inklusive dotterbolag)

Exempel: Om de totala lönerna i bolaget uppgår till 2 500 000 kronor under 2023 krävs att ägaren, eller någon närstående, tar ut en lön på minst 570 800 kronor för att huvudregeln ska kunna tillämpas.

Om ägaren, eller närstående, tagit lön på 713 280 kronor (9,6 inkomstbasbelopp) eller mer under 2023 har lönekravet för att tillämpa huvudregeln uppfyllts oavsett total lönekostnad i bolaget och dess eventuella dotterbolag.
OBS! Tänk på att förmåner inte räknas med som lön för ägare.

Genom att tillämpa huvudregeln kan man ofta säkra ett högre gränsbelopp. Uttagskravet på lön behöver dock vara uppfyllt. Annars förloras möjligheten att beräkna gränsbeloppet utifrån det lönebaserade utdelningsutrymmet.

När du tillämpar huvudregeln – tänk på att:

• Alla delägare som äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansbolag har möjlighet att tillämpa huvudregeln vid beräkning av gränsbeloppet för utdelning.
• Gränsbeloppet påverkar delägarna proportionerligt, utifrån storleken på ens ägarandel.
• Om det har skett ägarförändringar i bolaget, eller dotterbolag, ska det också tas in i beräkningen enligt vissa proportioneringar.
• Eventuella statliga lönebidrag som bolaget har tagit emot under 2023 räknas bort från den totala löneutbetalningen som bolaget har gjort till sina anställda. Tänk också på att utbetalningar av eventuella bonusar eller extralön kan leda till att det statliga stödet går förlorat.

Kontakta oss på Innecta för att få rådgivning om ditt aktiebolags förutsättningar.

Förenklingsregeln för utdelning

Förenklingsregeln kan tillämpas om kraven för huvudregeln inte uppfylls. Då används ett schablonbelopp för att räkna upp gränsbeloppet. För inkomståret 2023 (deklaration 2024) är schablonbeloppet 195 250 kronor. Förenklingsregeln går att tillämpa oavsett om man har tagit ut någon lön eller inte från aktiebolaget.

Schablonbeloppet ska fördelas till delägarna utifrån ägarandel. Varje person får bara använda förenklingsregeln i ett bolag per år, oavsett om personen i fråga är delägare i flera bolag. Däremot är det fullt möjligt att använda sig av huvudregeln i ett bolag, och förenklingsregeln i ett annat.

Utdelning för enmansbolag

När det kommer till utdelning spelar det ingen roll om du är ensam anställd i ditt aktiebolag. Samma regelverk som för andra aktiebolag gäller, och för att kunna tillämpa huvudregeln krävs att samma krav uppfylls. För att få ta del av lönebaserad utdelning enligt huvudregeln 2024 behöver du ha tagit ut lön på minst 469 264 kronor under 2023. Då blir ditt utdelningsutrymme halva din lön, eller närmare bestämt halva företagets lönekostnad för året.

Om du har tagit ut en mindre lön än 469 264 kronor under 2023 tillämpas förenklingsregeln. Då är det aktuellt schablonbelopp som blir ditt utdelningsutrymme för 2024.

För den som är ägare (minst 4 procents delägarskap) i fler än ett aktiebolag kan det här regelverket vara särskilt relevant att ha i åtanke. Det är nämligen bara tillåtet att använda sig av förenklingsregeln i ett bolag och om kraven för huvudregeln inte uppfylls i andra bolag kommer det inte heller att gå att ta utdelning till den lägre skattesatsen.

FAQ – vanliga frågor och svar

Vad innebär huvudregeln för utdelning?

Givet att vissa krav är uppfyllda innebär huvudregeln att 50 procent av lönekostnaderna i ett aktiebolag kan tillgodoräknas som gränsbeloppet för utdelning till 20 procent skatt.

Får alla aktiebolag tillämpa huvudregeln för utdelning?

Nej, det krävs att en rad olika krav uppfylls. Det viktigaste att tänka på är att löneutbetalningen till delägaren själv, eller någon närstående, måste uppgå till en viss förutbestämd summa för att huvudregeln ska kunna tillämpas.

Sparas mitt gränsbelopp om jag inte tar utdelning?

Ja. Om du av någon anledning väljer att inte utnyttja hela utdelningsutrymmet sparas icke nyttjad utdelning, upp till gränsbeloppet, till nästkommande år. Dessutom får du en uppräkning av sparat utdelningsutrymme med 4,94% (2024 kommer den att vara hela 5,62%). Detta är en regel som gäller oavsett om du använt dig av förenklingsregeln eller huvudregeln.

Vad är schablonbeloppet för utdelning enligt förenklingsregeln?

För inkomståret 2023 var schablonbeloppet enligt förenklingsregeln 195 250 kronor, och för 2024 är det 204 325 kronor. 2022 var schablonbeloppet 187 550 kronor. Som ägare i ett fåmansbolag har du rätt till utdelning enligt förenklingsregeln, oaktat hur dina lönekostnader ser ut i företaget.

Kan jag använda mig av förenklingsregeln i flera bolag?

Nej, varje person får bara använda sig av beräkningen med schablonbelopp för utdelning enligt förenklingsregeln i ett aktiebolag per år. För att kunna få utdelningsutrymme från flera aktiebolag krävs att villkoren för huvudregeln uppfylls i minst ett av bolagen. När huvudregeln används brukar utdelningsutrymmet bli större.

När ska jag fylla i min K10-blankett?

Du fyller i och lämnar en K10-blankett per företag du äger privat, dvs. inte via annat bolag i samband med din privata deklaration. Detta görs under våren varje år. Utdelning som gjorts under 2023 fyller du i 2024 och det är lön uttaget år 2022 som avgör om du kan använda huvudregeln eller förenklingsregeln.