Vad är ett forskningsavdrag och hur mycket kan du tjäna?

Gör avdrag på arbetsgivaravgiften med forskningsavdrag. Ta reda på om ditt företag kan använda FoU-avdrag.

 

Forskningsavdrag – vad är det och vem kan använda det?

Driver du ett företag som sysslar med forskning och utveckling? Då finns det en chans att du har rätt till forskningsavdrag. Detta avdrag görs på arbetsgivaravgiften och kan leda till att du sparar upp till 3 064 129 kronor i månaden, beroende på hur stort företaget är.

För att kunna ta del av detta behöver du och ditt företag uppfylla vissa utsatta regler och villkor. Forskning och utveckling har nämligen en speciell definition i socialavgiftslagen, vilken skiljer sig något från vad näringslivet brukar låta ingå i begreppet.

Om du har arbetat länge med forskning och utveckling som uppfyller Skatteverkets krav, utan att ha använt dig av forskningsavdraget, behöver du inte vara orolig. Det är nämligen möjligt att ansöka om det i efterhand. Låt oss ta en närmare titt på vad forskningsavdraget är, hur man ansöker om det och vilka förutsättningar som gäller.

 

Vad är forskningsavdrag?

Forskningsavdrag är ett avdrag från arbetsgivaravgiften som kan användas om du har anställda som jobbar med forskning och utveckling. Denna kategori av arbete förkortas ofta FoU, vilket gör att forskningsavdrag ibland också kallas FoU-avdrag.

Möjligheten att som arbetsgivare ansöka om forskningsavdrag har funnits tillgängligt sedan 2014. Först var det 10 procent av arbetsgivaravgiften som kunde dras av på det här sättet. Det ändrades sedan till 19,59 procent.

Detta är ett sätt för ditt företag att spara in pengar som kan läggas på andra delar av verksamheten. Sammanlagt kan du göra avdrag på upp till 3 064 129 kronor varje kalendermånad.

 

Hur ansöker man om FoU-avdrag?

För att kunna ta del av FoU-avdraget finns det två möjliga alternativ. Den vanligaste och ofta enklare vägen att gå är att kontakta Skatteverket med en förfrågan om godkännande. Med i ansökan bör vara en detaljerad genomgång av företags förutsättningar. Väljer Skatteverket att godkänna får du ta del av avdraget genom att ompröva tidigare arbetsgivardeklarationer.

Det går även att välja att hoppa över steget där företaget skickar in en förfrågan om godkännande. I stället begär du direkt en omprövning av de tidigare arbetsgivardeklarationerna. Tillsammans med denna begäran behöver du utförligt redogöra för Skatteverket skälen till att ditt företag har rätt till forskningsavdraget.

Du ska kunna visa att du uppfyller kraven för forskningsavdrag för varje redovisningsperiod. Vad som ingår i det underlag som du skickar till Skatteverket kan variera. Några av de dokument som kan ligga till grund för prövningen om FoU-avdrag kan bland annat vara:

· bemannings-PM
· planeringsunderlag
· tidrapporter
· projektbeskrivningar
· redogörelse för finansiering
· forskningsrapporter.

Har du frågor om hur du ska gå till väga när du ansöker om forskningsavdrag kan du alltid vända dig till oss på Innecta.

 

Vem kan använda forskningsavdrag?

För att ha rätt till forskningsavdraget ska de anställda som avdraget gäller arbeta systematiskt och kvalificerat med forskning och utveckling. Den gällande definitionen utgår från socialavgiftslagen och är snävare än vad näringslivet brukar inhysa under begreppet forskning och utveckling.

Syftet med forskningen ska enligt socialavgiftslagens definition vara att ta fram kunskap som tidigare inte är känd. Med utveckling menar Skatteverket systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskningen för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller att väsentligt förbättra redan existerande sådana. Forskningen ska dessutom vara en avgörande förutsättning för utvecklingen.

Att arbetet har ett kommersiellt och systematiskt syfte innebär att det inte får utföras i offentlig sektor eller med offentliga medel och det ska följa en plan eller metod.

För att ditt företag ska ha rätt till FoU-avdraget behöver de anställda för vilka avdraget gäller arbeta enbart med forskning eller utveckling på minst 50 procent. Faktisk arbetstid per kalendermånad måste dessutom överstiga 15 timmar.

Detta gäller för arbete från och med den 1 juli 2021. För forskningsavdrag för en period innan detta datum ska den anställde i stället ha arbetat enbart med forskning eller utveckling på minst 75 procent.

Detta gäller enbart de som faktiskt arbetar med forskning eller utveckling. Det går inte att göra avdrag för anställda som jobbar med ledning eller styrning. Inte heller arbeten som till exempel stöd, service, underhåll, kvalitetssäkring eller marknadsföring ger rätt till forskningsavdrag.

 

Beräkna FoU-avdrag

Från och med den 1 juli 2023 gäller nya förutsättningar för forskningsavdrag. Arbetsgivaravgiften i Sverige ligger på 31,42 procent och är uppdelat i så kallade egentliga arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. De egentliga arbetsgivaravgifterna utgör 19,80 procent av den totala arbetsgivaravgiften medan den allmänna löneavgiften står för de resterande 11,62 procenten.

FoU-avdraget beräknas på 10 procent från de egentliga arbetsgivaravgifterna och 9,59 procent från den allmänna löneavgiften. Anledningen till att det sistnämna ligger på just 9,59 är för att avdraget inte får göra så att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften – vilken ligger på 10,21 procent. Sammanlagt är alltså det totala forskningsavdraget 19,59 procent per månad.

Vad gäller avdraget från de egentliga arbetsgivaravgifterna finns där ett maxtak. Det sammanlagda avdraget för samtliga som jobbar med forskning och utveckling kan som högst ligga på 1 500 000 kronor i månaden.

Den 1 juli 2023 höjdes det sammanlagda FoU-avdraget – alltså både avdrag på de egentliga arbetsgivaravgifterna och den allmänna avgiften – till 3 064 129 kronor per företagskoncern och kalendermånad. Detta gäller dock bara om du har fast driftställe i Sverige. Annars är det högst 9,59 procent och 1 500 000 kronor som gäller. 

Dessa nya förutsättningar för forskningsavdraget gäller endast ersättning som betalas ut från och med den 1 juli 2023. FoU-avdraget får tillämpas retroaktivt – alltså i efterhand. För ersättning som betalats ut innan den 1 juli 2023 gäller dock andra regler.

 

Forskningsavdrag 1 juli 2021 – 30 juni 2023

Det totala avdraget för perioden mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2023 ligger fortfarande på 19,59 procent per månad. Dock får inte avdraget från de egentliga arbetsgivaravgifterna hos utbetalaren överstiga 600 000 kronor per månad.

Det totala avdraget under denna period ligger på max 1 225 653 kronor per kalendermånad och företagskoncern. Har man inte ett fast driftställe i Sverige är avdraget högst 9,59 procent och högst 600 000 kronor i månaden.

 

Forskningsavdrag 1 april 2020 – 30 juni 2021

Mellan 1 april 2020 och 30 juni 2021 är det också ett avdrag på 19,59 procent som gäller. Det sammanlagda avdraget ligger på högst 919 239 kronor per kalendermånad. Även här är avdraget högst 9,59 procent för koncerner som har ett fast driftställe i Sverige. Taket blir för dessa aktörer högst 450 000 kronor per koncern och månad.

 

Forskningsavdrag fram till 31 mars 2020

Alla forskningsavdrag innan 31 mars 2020 gäller beräknas på 10 procent av underlaget för alla företagets anställda som jobbar med forskning eller utveckling. Detta gäller de anställda inom denna kategori som du annars hade behövt betala full arbetsgivaravgift för.

Maxtaket per koncern och kalendermånad för det sammanlagda avdraget är 230 000 kronor. Avdraget får inte göra så att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21).

 

FAQ

Hur mycket kan man dra av per månad med forskningsavdrag?

Hur mycket du kan dra av beror på för vilken period avdraget gäller. Från och med 1 juli 2023 är det högsta möjliga avdraget per koncern och kalendermånad 3 064 129 kronor.

 

Kan man ansöka om forskningsavdrag i efterhand?

Ja, det är möjligt att retroaktivt ansöka om forskningsavdrag. Beroende på för vilken period du ansöker gäller olika förutsättningar för hur stort avdrag du kan göra.

 

Är forskningsavdraget tillgängligt för utländska företag?

Så länge som ett utländskt företag betalar svenska arbetsgivaravgifter kan det ansöka om forskningsavdrag. Avdraget för denna typ av företag kan som högst vara 9,59 procent.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn