Aktieägartillskott

Aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till aktiebolaget som är frivilligt och som aktieägare kan utföra. En vanlig orsak till att det genomförs ett aktieägartillskott är för att företagets egna kapital har sjunkit till under halva aktiekapitalet men självklart kan det också vara på grund av andra anledningar. Vanligtvis är en anledning med aktieägartillskott att få in ett nytt eget kapital i bolaget. Om ett kapital lämnas som ett aktieägartillskott kallas det för ett fritt eget kapital, alltså är den inte en del av aktiekapitalet.

En eller flera av aktieägarna kan lämna aktieägartillskott. I regel brukar samtliga aktieägare lämna aktieägartillskott. Det här kan göras antingen genom pengar eller andra tillgångar som tillförs in I bolaget. Ett sätt att skjuta till egendom i bolaget är att efterskänka en fordran på bolaget, exempelvis en fordran på ett utlägg som bokförts som skuld till aktieägaren.

 

Aktieägartillskott som är villkorade eller ovillkorade

 

Ett aktieägartillskott kan vara antingen villkorade eller ovillkorade. Villkorat tillskott handlar om att aktieägare som utför tillskottet har rätt att få den återbetald innan “normal” aktieutdelning får genomföras. Det här är dock bara ett avtal mellan aktieägarna. Från bolagets perspektiv är egentligen återbetalningen av ett aktieägartillskott likställt med en utdelning.

 

Redovisning av aktieägartillskott

 

Själva redovisningen av ett aktieägartillskott anges på det egna BAS-kontot 2093. Inom balansräkningen som finns i årsredovisningen redovisas den dock normalt som en del av posten balanserat resultat.

 

Aktieägartillskott på engelska

 

Shareholder contributions