Aktiebolag

Företagsformen aktiebolag bildas av en eller flera grundare och den här formen av företag är den vanligaste. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att företaget har samma skyldigheter och rättsliga rättigheter som en fysisk person, skillnaden är att grundarna eller ägarna inte själva är ansvarig för de skulder och andra åtaganden som företaget har. Detta innebär att ägarna till aktiebolaget inte riskerar att förlora mer än det som de har satsat i företaget.

 

Det ägarkapital som har satsats delas upp i lika stora andelar som kallas för aktier. Kvotvärde för varje aktie räknas ut genom att dividera det sammanlagda aktiekapitalet med det totala antalet av aktier.

 

Krav för ett aktiebolag

 

När du vill starta ett aktiebolag krävs det en kapitalinsats som ligger på 25 000 kr, tidigare var det 50 000 kr men från januari år 2020 ändrades det. Om du vill starta ett publikt aktiebolag är kapitalinsatsen 500 000 kr. Ett aktiebolag företräds av en styrelse och i vissa fall även en verkställande direktör (VD). Det ska också finnas en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

 

Ett aktiebolag är bokföringsskyldig och ska skicka in en årsredovisning till Bolagsverket varje år. En styrelse behöver också upprätta en aktiebok som innehåller bolagets aktieägare. Det är en bolagsstämma som styr över aktiebolaget och det är det högsta beslutande organet. I den här stämman fattar aktieägarna beslut om hur företaget ska bedrivas, utifrån de lagar och regler som finns i aktiebolagslagen samt bolagsordningen.

 

Att starta ett aktiebolag

 

Om du ska starta ett aktiebolag ska detta först vara beslutat skriftligt i ett dokument som kallas för stiftelseurkund, det innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Efter det skickar du in en ansökan om registrering till Bolagsverket och därefter får företaget sitt namn registrerat och tilldelas också ett organisationsnummer. När du skickar in till Bolagsverket för att få ditt aktiebolag registrerat ska följande uppgifter lämnas:

 

  • Namnförslag på företaget
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Vilka som ska vara ledamöter
  • Namn på revisor
  • Namn på stiftare
  • Antalet aktier som varje stiftare tecknar
  • Priset på aktierna
  • Bankintyg och kontaktuppgifter

 

Skillnaden mellan privata och publika aktiebolag

 

Privata aktiebolag får ha aktier som tecknas av högst 200 personer och det krävs en kapitalinsats på 25 000 kr för att starta. De ska skicka ut en kallelse till årsstämman tidigast 6 veckor innan och inte senare än 4 veckor innan den ska genomföras.

 

Publika aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden och det är bara dessa aktiebolag som får handla aktier på både den svenska och den internationella börsen. Det krävs en kapitalinsats på 500 000 kr för att starta ett publikt aktiebolag. När publika aktiebolag ska genomföra årsstämmor finns det speciella regler. Kallelsen ska annonseras i post- och inrikes tidningar och i minst en rikstäckande tidning. Det ska också skickas en kallelse via post till aktieägarna. För ett publikt aktiebolag är det samma regler kring annonsering, tidigast 6 veckor innan årsstämman och senast 4 veckor innan.

 

Aktiebolag på engelska

 

Limited company