Balansräkning

En balansräkning är en sammanställning av balanskonton i ett företags bokföring, vid en viss tidpunkt. Förutom resultaträkning, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse i årsredovisningen redovisas också en balansräkning. Den här balansräkningen består av företagets tillgångar och eget kapital samt skulder vid en viss tidpunkt, oftast brukar det vara den sista dagen på räkenskapsåret.

 

Balansräkningens två delar bör vara lika stora på dagen då samtliga konton redovisas i bokföringen samt avslutas, detta kallas också för balansdagen. Företagets tillgångar bör alltså vara balanserade av skulder och investeringar.

 

Två delar i balansräkningen

 

Debetsidan i balansräkningen visar företagets tillgångar. Det kan både vara anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

 

Kreditsidan i balansräkningen visar företagets skulder samt eget kapital. Även obeskattade reserver och avsättningar räknas till detta. Eget kapital är kapitalet som ägarna själv har investerat i bolaget och kallas också för riskbärande kapital. Skulderna i företaget består av både kortfristiga skulder, som kommer betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller längre fram, mer än ett år framåt.

 

Budgetering och balansräkning

 

En balansräkning kan också användas för budgetering. Resultatbudget och likviditetsbudget kan utgöra grunden. En budgeterad balansräkningar består av vilka tillgångar och skulder samt eget kapital som företaget planerar att inneha vid en viss tidpunkt. Därför kan den ses som en summering av både resultatbudget och likviditetsbudget.

 

Balansräkning på engelska

 

Balance sheet