Eget kapital

Ett eget kapital är det som utgör skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder, det är det belopp som ägarna själv har satt in i företaget. Det omfattar startkapital men även kapitaltillskott som har tillkommit i efterhand. Även vinster som finns kvar efter aktieutdelning och egna uttag omfattas av detta.

 

Eget kapital i balansräkningen

 

Balansräkningen består av två delar, sidan med tillgångar och sidan med skulder samt eget kapital. Eget kapital är således skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital tolkas som en skuld till bolagets ägare och återfinns då på kreditsidan (minussidan) i bolagets balansräkning.

 

Enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

 

När det handlar om enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag kan delägarna eller näringsidkaren löpande bokföra egna insättningar vilket kommer öka det egna kapitalet. De kan också bokföra egna uttag, vilket minskar på det egna kapitalet. När bolaget genomför bokslutet bokförs årets resultat i eget kapital. Är resultatet positivt så ökar värdet på eget kapital och tvärtom, är resultatet negativt så minskar värdet på eget kapital.

 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

 

I aktiebolag och ekonomiska föreningar håller man isär så kallat bundet eget kapital och fritt eget kapital. Ett bundet eget kapital behöver användas inom bolaget, vilket gör att det inte får användas för vinstutdelning. För ett aktiebolag är det bundna kapitalet till största delen av aktiekapital, uppskrivningsfond och reservfond. En ekonomisk förening med bundet eget kapital består i första hand av medlemmarnas insatser, reservfond och uppskrivningsfond.

 

Ett fritt eget kapital som utgör den övriga delen kan bolagets ägare fritt använda, till exempelvis utdelning för aktieägarna. Fritt eget kapital omfattas av årets vinst samt balanserad vinst.

 

Årsredovisningslagen (1995:1554) säger att både aktiebolag samt ekonomiska föreningar ska dela upp det egna kapitalet i bundet eget kapital och fritt eget kapital, eller också ansamlad förlust. Det ska även specificeras förändringar i eget kapital jämfört med det föregående års balansräkning.

 

Konton för eget kapital

 

BAS-kontoplanen säger att det egna kapitalet bokförs i kontoklass 2 (skulder och eget kapital) samt i kontogrupp 20 (eget kapital).

 

  • Konto 2010-2059 enskild näringsverksamhet och delägare i handels- och kommanditbolag
  • Konto 2060-2079 ideella föreningar, trossamfund och stiftelser
  • Konto 2080-2099 aktiebolag och ekonomiska föreningar

 

Eget kapital på engelska

 

Equity