Anläggningstillgång

En anläggningstillgång är en tillgång i företaget som ska stadigvarande användas eller innehas.

 

Anläggningstillgångar delas upp i tre underkategorier

 

Det finns inte bara en typ av anläggningstillgångar utan man brukar dela upp de i tre underkategorier. Dessa underkategorier kallas för materiella tillgångar, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

 

Materiella tillgångar handlar om fysiska tillgångar i företaget som exempelvis maskiner, byggnader, inventarier eller mark.

 

Immateriella tillgångar handlar om icke-fysiska tillgångar. De har också ett bestående värde och nyttjandeperioden är högst fem år. Immateriella tillgångar kan exempelvis vara varumärken, patent, hyresrätter eller kostnader för forskning.

 

Finansiella tillgångar handlar om långsiktiga placeringar som exempelvis aktier, värdepapper och fordringar. Dessa finansiella tillgångar avskrivs inte.

 

Värderingen av anläggningstillgångar

 

Det är anskaffningsvärdet som är utgångspunkt för värderingen av anläggningstillgångar, det handlar alltså om utgifterna för tillgångens tillverkning eller förvärv. Om anläggningstillgångar i företaget har en begränsad nyttjandeperiod ska dessa systematiskt skrivas av under deras förväntade livslängd. Det här kallas för avskrivning enligt plan och detta utgår från anskaffningsvärdet som också fördelas ut över den nyttjandeperioden.

 

Vissa tillfällen är värdet på anläggningstillgångarna mindre än vad anskaffningsvärdet minus avskrivningar på balansdagen är, då kan dessa skrivas ner till deras nya värde. Det här gäller dock bara om värdenedgången förväntas vara bestående.

 

Anläggningstillgång på engelska

 

Non current asset; fixed asset; property, equipment and plant