Aktiekapital

När du startar ett aktiebolag krävs det ett aktiekapital. I utbyte av detta aktiekapital får ägarna aktier som ett bevis för att de har ägarinnehav i företaget. För publika aktiebolag är det lägsta aktiekapitalet 500 000 kr. För privata aktiebolag var det tidigare 50 000 kr men från januari år 2020 har detta sänkts till 25 000 kr istället.

 

Aktiekapitalet kan användas i företaget

 

Det här beloppet är ingen kostnad för bolaget utan kan användas i verksamheten. Exempelvis kan aktiekapitalet användas för att köpa tillgångar som finns kvar i bolaget.

 

Om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det aktiekapital som är registrerat, behöver bolagets styrelse agera. Styrelsen måste då upprätta en kontrollbalansräkning och låta revisorn för bolaget granska denna. Kontrollbalansräkningen är ett hjälpmedel för bolaget att värdera sina tillgångar och skulder. Det är tillåtet att göra vissa justeringar i förhållande till det egna kapitalet när en kontrollbalansräkning upprättas. Exempelvis kan tillgångar tas upp till nettoförsäljningsvärdet, alltså det beräknade försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnader, då får avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än vad som visas i den ordinarie redovisningen.

Om kontrollbalansräkningen skulle visa på att bolagets egna kapital faktiskt understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital måste styrelsen kalla till en första kontrollstämma där bolagsstämman ska besluta om bolaget ska träda i likvidation (upplösas). Det är alltså viktigt att hålla koll så inte det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet!

 

Att lägga till aktiekapital

 

Genom nyemission och fondemission kan aktiekapitalet ökas vid ett senare tillfälle. Det behöver nödvändigtvis inte handla om pengar utan kan också ökas i form av någon annan tillgång, om detta nu tillåts i företagets stiftelseurkund. Det här kallas för apportegendom och kan vara till exempel maskiner, patent eller fastigheter. Om du väljer att använda en apportegendom som aktiekapital måste också en godkänd eller auktoriserad revisor skriva ett så kallat yttrande till Bolagsverket. I den ska det intygas att värderingen av egendomen har gått till på ett korrekt sätt.

 

Aktiekapital på engelska

 

Share capital