Bokslutsdisposition

Bokslutsdispositioner är handlingar som bolaget kan utföra för att förändra resultatet för skatten. Syftet brukar normalt vara för att sänka sin beskattning eller möjligtvis skjuta upp beskattning till ett senarelagt tillfälle, men det kan också vara så att beskattningen kan öka.

 

Den vanligaste bokslutsdispositionen

 

Den vanligaste bokslutsdispositionen är att utföra avsättning till periodiseringsfond, där är det skattemässiga resultatet en del som får avsättas upp till 6 år. När det gäller juridiska personer får upp till 25 % av resultatet sättas av. När det kommer till fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag och även för enskilda näringsidkare ligger procentsatsen på 30 %. Allra senast efter 6 år behöver avsättningen återföras till beskattning.

 

Koncernbidrag som bokslutsdisposition

 

En annan också vanlig form av bokslutsdisposition kallas för koncernbidrag. Detta innebär att ett överskott i bolaget kan flyttas till ett annat bolag som finns inom samma koncern. Om det andra bolaget har gjort en förlust kan vinst kvittas mot förlust och samtidigt kan den totala beskattningen sänkas.

 

Bokföring och bokslutsdisposition

 

Bokslutsdispositioner bokförs alltså som obeskattade reserver inom balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen, detta i samband med bokslutet. På det här sättet får bolaget en uppskjuten skatteskuld. Oftast väljer bolag att utföra detta för att kunna finansiera en utveckling och expansion.

 

Bokslutsdisposition på engelska

 

Appropriation