Årets resultat

När det är dags för bokslut sammanställer man resultaträkningen och det slutgiltiga resultatet kan då räknas fram. Skillnaden mellan intäkter och kostnader är resultatet och kallas för årets resultat. Innan själva bokslutet brukar resultatet många gånger kallas för beräknat resultat. Vid bokslutet förs då det resultatet över från resultaträkningen till balansräkningen, den redovisas då där som en del av ett fritt eget kapital. Årets resultat kan också kallas för årets vinst eller årets förlust, beroende på vad resultatet visar.

 

Beslut om årets resultat

 

Det är på årsstämman som det beslutas om hur årets resultat ska disponeras. Förslaget från styrelsen till resultatdisposition ska sedan finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

 

Årets resultat i bokföringen

 

Årets resultat kan antingen bli en vinst, förlust eller nollställd. Om det blir en vinst ska den flyttas till posten eget kapital i balansräkningen, om den inte delas ut till aktieägarna. Detta gör att den ökar medans en förlust istället minskar det egna kapitalet.

 

Det är med hjälp av årets resultat som visar hur bolagets räkenskapsår har gått och den kan också visa olika perioder, detta beroende på om bolaget tillämpar kalenderår som deras räkenskapsår eller ett brutet räkenskapsår.

 

Årets resultat på engelska

 

Profit of the year

 

 

Årsbokslut

Det är obligatoriskt för alla företag att avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett bokslut, detta kan man göra antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är det obligatoriskt att göra en årsredovisning. Andra bolagsformer får istället göra ett årsbokslut som brukar vara en enklare uppställning samt med färre formkrav.

 

Däremot finns det undantag, om bolaget är ett större företag måste man ändå upprätta en årsredovisning. Om en enskild firma eller ett handelsbolag omsätter under tre miljoner får dessa upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut.

 

Hur upprättar man ett årsbokslut? 

 

Balans- och resultaträkningen tillsammans med eventuella tilläggsupplysningar eller noter. Till slut genomförs också bokslutstransaktioner som bland annat kan utgöra:

 

  • Periodisering av intäkter och kostnader
  • Skattemässiga justeringar
  • Avskrivningar över plan samt skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är tillåtet skattemässigt
  • Avsättning till periodiseringsfonder
  • Bokföring av årets resultat och skatt

 

Syftet med årsbokslut

 

Årsbokslutet har flera syften, främst visar det hur det har gått för bolaget under räkenskapsåret. Det ligger även till grund för bolagets beskattning. Årsbokslutet ger en viktig överblick över bolagets tillgångar och skulder. Den kan fungera som en grund för nya målsättningar samt visioner.

 

Årsbokslut på engelska

 

Annual financial report