Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av bolagets räkenskaper och förvaltning under ett räkenskapsår. Enligt lag ska alla aktiebolag och vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar göra en årsredovisning. Innehållet i årsredovisningen har bestämts i Årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554) och den ska även vara offentlig.

 

Den ska vara överskådligt uppställd, följa god redovisningssed och delge en rättvisande bild över bolagets ställning samt resultat.

 

Årsredovisningens delar

 

Balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter samt en förvaltningsberättelse ska finnas i årsredovisningen.

 

  • Balansräkningen visar bolagets ekonomiska ställning, tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Ofta är det den sista dagen på räkenskapsåret.

 

  • Resultaträkningen visar bolagets resultat genom en sammanställning av intäkter och kostnader som bolaget har haft under räkenskapsåret.

 

  • Tilläggsupplysningar eller noter visar exempelvis hur tillgångar samt skulder har värderats, hur nedskrivningar och avskrivningar har genomförts samt vad det var för anskaffningsvärde på avskrivningarna.

 

  • Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen är en översikt över bolagets resultat, verksamhet samt ställning. Den ska återge sådan som inte går att ha med i balans- och resultaträkningen, detta kan exempelvis vara utveckling och betydande händelser.

 

Årsredovisningens olika principer

 

En årsredovisning ska följa några redovisningsprinciper när man upprättar balans- och resultaträkningen samt noterna. Principerna kallas för fortlevnadsprincipen som innebär att bolaget ska antas att fortsätta med verksamheten under en längre tid, konsekvensprincipen som handlar om att samma värderingsmetoder ska användas varje år, försiktighetsprincipen som är att värdera bolagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med en försiktighet samt kontinuitetsprincipen som handlar om balansräkningen och att det ingående ska stämma överens med den utgående från det föregående räkenskapsåret.

 

Efter årsredovisningen är klar

 

När årsredovisningen har blivit sammanställd ska den skickas till Bolagsverket för att offentliggöras. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska dessutom lämna förslag till vinst eller förlust disposition. Därefter ska alla styrelsemedlemmar och VD underteckna årsredovisningen. Även en kassaflödesanalys ska ingå om årsredovisningen gäller större företag.

 

Årsredovisning på engelska

 

Annual accounts, financial report, financial statement