Årsstämma - Bolagsstämma

Ett aktiebolag ska hålla en årsstämma, som tidigare kallades för bolagsstämma, varje år. Bolagsstämman eller årsstämman är det högst beslutande organet i bolaget och aktieägarna röstar om frågor som tas upp. På årsstämman presenteras bland annat årsredovisningen från föregående räkenskapsår, detta tillsammans med en eventuell revisionsberättelse.

 

Årsstämman fastställer balans- och resultaträkning enligt årsredovisningen och besutar om hur vinst eller förlust i bolaget ska disponeras. Det är också på årsstämman som det beslutas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktör, eller också välja en ny styrelse.

 

Extra bolagsstämma

 

Det är också möjligt för styrelsen att kalla till extra bolagsstämmor om det är något som aktieägarna behöver besluta om, innan det är tid för årsstämman. Det brukar ofta vara beslut om:

 

  • Vinstutdelning
  • Ändring av styrelse
  • Ändring av bolagsordningen

 

Fortsatt bolagsstämma

 

En fortsatt bolagsstämma kan inträffa om aktieägarna beslutar om att fortsätta årsstämman vid en annan tidpunkt. Detta kan bero på att de vill ha mer tid att fundera på något beslut. Om det ska bli en fortsatt bolagsstämma måste detta anmälas till Bolagsverket. Inom fyra veckor från att årsstämman tog beslutet ska detta göras, det gäller dock bara om en fortsatt bolagsstämma ska arrangeras för att fastställa balans- och resultaträkningen eller besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Handlar den fortsatta bolagsstämman om ansvarsfrihet behöver det inte genomföras någon anmälan.

 

Årsstämma på engelska

 

Annual general meeting, annual meeting of shareholders