Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse ger en översikt över utvecklingen av ett bolags verksamhet, resultat och ställning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt vissa handelsbolag ska alltid avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut eller en årsredovisning. En förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen tillsammans med en resultaträkning, en balansräkning och en revisionsberättelse.

 

Innehåll i en förvaltningsberättelse

 

Det är årsredovisningslagen (1995:1554) som reglerar vad som ska finnas i en förvaltningsberättelse. Bland annat följande punkter ska vara med:

 

  • Kommunens namn där bolaget har sitt huvudsäte
  • Viktiga händelser under räkenskapsåret, förutom siffror även beskriven med ord
  • En översikt som är rättvisande över utvecklingen i bolagets verksamhet, ställning och resultat
  • Styrelsens förslag på hur vinst eller förlust ska hanteras
  • Förändringar i eget kapital
  • Förväntad framtida utveckling för bolaget

 

Med viktiga händelser menar man exempelvis köp och försäljning av dotterföretag, fusion, ingång av större avtal och investeringar, etablering eller också nedläggning av rörelse- och produktgrupper. Den kan också behöva ha med fler uppgifter, det beror på om ditt bolag följer K2-regelverket eller K3-regelverket.

 

När du upprättar en förvaltningsberättelse ska både siffror och termer beskrivas på ett sätt att läsaren kan förstå innebörden. Det ska också alltid finnas ett förslag till resultatdisposition, dessutom bör bolagets verksamhetsområde finnas med i förvaltningsberättelsen.

 

Förvaltningsberättelse på engelska

 

Administration report, statutory administration report