Juridisk person

En juridisk person betyder att ett bolag, en organisation eller en verksamhet har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person har. Detta innebär att det går att ingå avtal, ha skulder, ha anställd personal och även att bli stämd i domstol.

 

Juridisk person för olika företagsformer

 

Aktiebolag, handelsbolag och även ekonomiska föreningar är alla juridiska personer. Enskild firma eller enskild näringsidkare är däremot inte en juridisk person, då är firman och ägaren samma person.

 

Skyddar inte ägarna helt och hållet

 

Flera fördelar följer med att välja en företagsform som är en juridisk person. Detta eftersom företaget då har ansvar över bolagets åtaganden. Dock skyddar inte detta ägarna helt och hållet. Om den juridiska personen hamnar i en rättslig situation, exempelvis på grund av en stor skuld, kan domstolen besluta att det är personerna bakom bolaget som har ansvarsskyldighet. Det här heter ansvarsgenombrott och handlar om att antingen ägarna eller också andra fysiskt ansvariga personer behöver betala skulden. Även om skulden trots allt tillgång bolaget.

 

Juridiska personer enligt svensk rätt

 

Följande är exempel på juridiska personer i Sverige.

 

  • Svenska staten
  • Kommuner
  • Landsting
  • Bostadsrättsföreningar
  • Stiftelser
  • Europabolag
  • Europakooperativ
  • Dödsbon
  • Konkursbon
  • Erkända arbetslöshetskassor

 

Juridisk person på engelska

 

Legal person