Kostnad

En kostnad är en så kallad periodiserad utgift. Det är alltså en utgift som redovisas i den period som den har använts. En annan definition är också att en kostnad är värdet av de förbrukade resurserna under en viss period. En del resurser kan förbrukas på en gång medans andra förbrukas i en långsammare takt. Maskiner, bilar och byggnader är resurser som förbrukas långsamt.

 

Kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader

 

De kostnader som inkluderas i den externa redovisningen brukar kallas för bokföringsmässiga kostnader. De kostnader som inkluderas i en produktkalkylering brukar istället kallas för kalkylmässiga kostnader. Det skiljer en del mellan dem eftersom den externa redovisningen är styrd av lagar som ska följas samt rekommendationer som bör följas.

 

Oftast överensstämmer både de kalkylmässiga och de bokföringsmässiga kostnaderna. Om de inte gör det kallas det för bokföringsmässiga merkostnader, alltså kostnader som bara kan finnas i den externa redovisningen. På samma sätt kallas det för kalkylmässiga merkostnader för de kostnader som bara finns i kalkyleringen. Genom att titta på värdering, urval och periodisering kan man särskilja dessa. Värdering är hur dessa kostnader bör värderas, urval är de kostnader som ska vara med och periodisering är den behandling av poster i en förbestämd tidsdimension.

 

Samkostnader och särkostnader

 

Samkostnader är kostnader i bolaget som uppstår gemensamt av antingen två eller fler kalkylobjekt i en så kallad kalkylsituation. Exempelvis, en bank kanske erbjuder flera olika tjänster men har en gemensam kostnad för själva lokalen. Den här kostnaden är då en samkostnad.

 

Särkostnader för bolaget är då när de uppstår i en speciell kalkylsituation av ett så kallat givet kalkylobjekt. Exempelvis kan det vara att en kundorder ska framställas. Detta gör att materialkostnaden är en särkostnad eller också lönekostnader i ett konsultbolag. De här kostnaderna är unika och skiljer sig från andra kostnader i bolaget.

 

Rörliga och fasta kostnader

 

Rörliga kostnader är de kostnader som förändras när verksamhetsvolymen ändras. Exempelvis produktion eller försäljning av bolagets produkter. Fasta kostnader däremot stannar oförändrade oberoende av volymen på verksamheten.

 

Rörliga kostnader brukar delas in i tre olika grupper:

 

  • Proportionellt rörliga kostnader – kostnader som ökar samt minskar i samma fart som verksamhetens volym gör det
  • Progressivt rörliga kostnader – det är kostnader som både ökar samt minskar i en snabbare takt än verksamhetsvolymen
  • Degressivt rörliga kostnader – det är kostnader som både ökar och minskar i en långsammare takt än volymen på verksamheten

 

Fasta kostnader brukar delas upp i fyra olika grupper:

 

  • Helt fasta kostnader – kostnader som alltid kommer ha samma värde när bolaget står helt stilla, detta kan exempelvis vara byggnader
  • Driftsbetingade fasta kostnader – kostnader som inte är beroende på bolagets storlek när själva produktionen har kommit igång och de försvinner när bolaget står stilla. Exempel på dessa är el- och vattenförbrukning
  • Halvfasta kostnader – fasta kostnader som förblir oförändrade fram tills en specifik tillverkningsmängd
  • Periodbeslutade fasta kostnader – detta är en vald satningsnivå för en viss period och är oberoende av bolagets volym. Exempel på detta är kostnader för marknadsföring eller forskning

 

Kostnad på engelska

 

Cost, expense