Kredit

Kredit är ena sidan av löpande bokföring som indikerar en ökning eller en minskning på ett konto. I datorsystem används ofta (-) för att indikera kredit, och (+) för att indikera motparten debet.

Kredit på konton
Varje gång ett konto krediteras ökar mängden kredit på det kontot, men
beroende på vilket konto det gäller kan kredit ha olika betydelse.

    • Tillgångskonton ökar med debet och minskar med kredit.
    • Eget kapital- och skuldkonton minskar med debet och ökar med kredit.
    • Inkomst- och intäktskonton minskar med debet och ökar med kredit.
    • Utgifts- och kostnadskonton ökar med debet och minskar med kredit.

När ett belopp förs in på kreditsidan av ett konto kallas detta för kreditering.

Dubbel Bokföring
Anledningen att Utgifts- och kostnadskonton och Eget kapital- och skuldkonton inte båda ökar med kredit (då de kan uppfattas som negativt när dessa ökar) är på grund av dubbelbokföring. Köper vi in något debiteras kostnaden och dras från kassa/bank genom en kreditering. Vi minskar våra tillgångar i kassan för att betala kostnaden för vårt inköp. Har vi i stället tagit ett lån från banken krediteras detta och vi debiterar kassan då vi nu har mer pengar att använda. Varje kredittransaktion är kopplad till en eller flera debettransaktioner som motsvarar samma belopp.

Nedan är exempel på kontantmetoden där kassan krediteras direkt i samband med inköpet.

Inköp Debet Kredit
1910 Kassa 5000
2641 Ingående moms 1000
5460 Förbrukningsvaror 4000

Nästa exempel visar faktureringsmetoden som förs i två steg. Först bokas det upp en leverantörsskuld, och när du betalar leverantörsfakturan krediteras kassan.

Inköp Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5000
2641 Ingående moms 1000
5460 Förbrukningsvaror 4000

Betalningen görs. Vi ser att 2440 kvittar sig själv när betalningen görs, dvs ingen skuld kvarstår till leverantören.

Inköp Debet Kredit
1910 Kassa 5000
2440 Leverantörsskuld 5000

 

Momsfritt exempel
Viss verksamhet är inte momspliktig och kräver således inte heller att man redovisar moms. Momsfrihet kan gälla hela verksamheten så som vid sjukvård och bankverksamhet, eller för vissa typer av transaktioner i en annars momspliktig verksamhet så som försäkringar och ränta som man inte ska lägga på någon moms för.

Nedan är ett exempel på en verksamhetsaktivitet som alltid är momsfri oavsett om verksamheten är momspliktig eller inte.

Låntagande Debet Kredit
1910 Kassa 5000
2400 Kortfristig skuld 5000

Vidare, om verksamheten inte är momspliktig och företaget ändå köper in något med moms får detta inte lov att dras av. I exemplet nedan ser vi betalningen av en lokalhyra som har moms men som inte får lyftas.

Försäljning Debet Kredit
1930 Bank 5000
5010 Lokalhyra 5000

 

Kredit på engelska
Credit

Sökord
Kredit, Debet, Credit, Bokföring, Löpande bokföring, Dubbel bokföring, Kredit exempel, Credit example