Kvalificerade andelar

Vad innebär kvalificerade andelar?

I ett fåmansbolag är kvalificerade andelar ett viktigt begrepp. Ägare som har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag har nämligen möjlighet att nyttja särskilda skatteregler, exempelvis vid utdelning. Dessa särskilda skatteregler brukar också kallas 3:12-regler.

De särskilda skattereglerna gäller endast i fåmansbolag och för ägare med kvalificerade andelar. Därför behöver du veta om ditt företag är ett fåmansbolag. Vanligtvis krävs att fyra eller färre delägare äger minst hälften av aktierna i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för att det ska definieras som ett fåmansbolag.

Kvalificerade andelar i fåmansföretag

Skatteverket har ett djupgående avsnitt om när en andel är kvalificerad, men generellt anses en aktie kvalificerad om delägaren eller en närstående till delägaren i betydande omfattning varit verksam i företag. Arbetsinsatsen behöver ha varit av stor betydelse för fåmanbolagets resultat.

Vidare är aktierna inte kvalificerade om det finns en utomstående delägare som inte äger kvalificerade aktier och denne har minst 30 procent av aktierna i företag och har rätt till utdelning motsvarande aktieinnehavet.

Karenstid på fem år gäller för utomståenderegeln

Det är förhållandet under det aktuella beskattningsåret och de fem senaste beskattningsåren som avgör om utomståenderegeln är applicerbar.

Det innebär att det finns en karenstid på fem år om man exempelvis slutar jobba aktivt i sitt företag, men sitter kvar som ägare. De första fem åren har man fortfarande kvalificerade andelar och kan då nyttja de speciella skatteregler som följer med dessa.