Likviditet

Likviditet motsvarar medel/resurser som går att använda vid transaktioner. Likvida tillgångar (hög likviditet) är exempelvis pengar på banken och kontanter som går att användas idag. Illikvida tillgångar (låg likviditet) är motsatsen, resurser och tillgångar som tar lång tid att omvandla till pengar som kan användas. Byggnader, mark, och maskiner är exempel på medel som är svåra att omvandla till sitt marknadsvärde på kort tid och kräver vanligtvis längre tid att göra om till likvida medel. Semi-likvida tillgångar (medel likviditet) är allt där emellan, men brukar anges som aktier, fonder, obligationer, terminer samt andra värdepapper som tar viss tid att omvandla till pengar som kan användas i transaktioner.

God likviditet, Dålig likviditet

Kassalikviditeten
Ett sätt att tolka likviditeten i ett företag är att använda ett nyckeltal som kallas för kassalikviditet. Här tas företagets kortfristiga tillgångar och ställs mot dess kortfristiga skulder för att avgöra om man som verksamhet kan täcka de skulder som förfaller innan årets slut med de tillgångarna man har.

För att räkna ut kassalikviditet används följande formel:

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – Varulager) / Kortfristiga skulder * 100

För investerare som ogärna tar sig an risker som är kopplade till externa förhållanden som förändringar i räntelägen, så är ett bra riktnummer en kassalikviditet på 150%. Det vill säga att verksamheten kan betala av alla de skulder som ska betalas under året med de tillgångar som finns tillgängligt, och mer däran.

En vanligare riktlinje för investeraren/ägaren som inte är lika känslig mot externa marknadsrörelser är 100% kassalikviditet. Här ser man att i teorin har företaget inte tagit sig an mer lån än de kan betala med sina tillgångar. Inom finansvärlden finns där även andra varianter på detta nyckeltal som tar in olika typer av tillgångar i förhållande till de kortfristiga skulderna, exempelvis cash ratio och quick ratio.

Likviditet på Engelska
Liquidity

Sökord
Likviditet, Liquidity, Kassalikviditet, liquidity ratio,