Nedskrivning

En nedskrivning innebär att du minskar det bokförda värdet för en anläggningstillgång, detta ned till ett belopp som motsvarar värdet på tillgången. Det är endast när värdeminskningen antas vara bestående som en nedskrivning får utföras. Om värdet på tillgången har gått ner och den inte visar några tecken på att stiga i värde inom en snar framtid, det är då som det måste göras en nedskrivning. Redovisningen ska alltid ge en rättvisande bild. Alltså får inte nedskrivning användas för att reglera bolagets resultat.

 

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång

 

Finansiella anläggningstillgångar får skrivas ned till ett lägre värde som innehar på bokslutsdagen, detta även om värdeminskningen inte anses vara bestående.

 

Om en anledning till nedskrivning inte längre finns kvar ska nedskrivningen återföras (alltså reverseras) antingen helt eller delvis. Detta förhindrar att bolag bygger upp dolda eller gömda reserver. Redovisningen blir också på så sätt mer rättvisande.

 

Exempel på nedskrivning

 

Vanliga exempel när nedskrivning används är när ett lager har råkat ut för några skador eller om en fastighet har brunnit ner. Omsättningstillgångar kan också nedskrivas men det är sällan som det utförs, detta eftersom det är det som är bolagets kassaflöde. I sådana fall skulle det handla om att sänka ett belopp i en kundfordran.

 

Nedskrivning på engelska

 

Impairment