Nyemission

Ett bolag kan behöva ytterligare tillskott av dess ägarkapital, förutom de insatser som sker vid bolagets start. Om du har ett aktiebolag sker detta tillskott av ägarkapital genom, vad som kallas för nyemission. När det sker en nyemission erbjuder bolaget sina aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Det här kallas för att bolaget emitterar.

 

Det är vanligast att kapitalet som tillförs i bolaget är genom så kallad kontantemission, detta är kontant inbetalning. Det finns också apportemission, som betyder i undantag genom överlåtelse av tillgångar i bolaget. När nyemission genomförs måste bestämmelser följas, dessa anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bland annat säger den att nyemission måste starta med en kallelse till bolagsstämma, när den är utförd måste nyemissionen registrerats hos Bolagsverket inom högst sex månader från att beslutet har fattats.

 

Anledning till nyemission

 

Syftet bakom nyemission är att få in nytt kapital till bolaget. Det kan bero på flera anledningar, kanske företaget behöver mer kapital för att kunna finansiera en fortsatt tillväxt eller en expansion. Det kan också vara för att bolaget försöker undvika konkurs eller för att bolaget måste öka andelen av eget kapital för att i sin tur kunna skaffa mer främmande kapital. Bolaget kanske också behöver mer kapital för att kunna amortera ett lån eller för att inköp av ny utrustning eller material ska genomföras.

 

Riktad emission och företrädesemission

 

När en nyemission är riktad mot speciella intressenter kallas det för en riktad emission. Om befintliga aktieägare har företräde till nyemitterade aktier kallas det för en företrädesemission. Vilken form av nyemission beslutas på en bolagsstämma där de nuvarande ägarna närvarar.

 

Teckningsrätter

 

För att aktieägarna ska vilja satsa mer pengar i bolaget brukar det vara vanligt att de nya aktierna har ett lägre pris än de gamla. När en nyemission sker får aktieägarna en teckningsrätt i det förhållande till antalet aktie som de äger innan själva nyemissionen. Teckningsrätter ger rätt till att köpa aktier till ett givet pris också till en given tidpunkt, ofta är detta lägre än marknadspriset. När en nyemission genomförs uppstår så kallat utspädning, det här innebär att en aktie efter nyemission representerar en mindre andel av företaget, en mindre andel än den gjorde före nyemissionen genomfördes.

 

Nyemission på engelska

 

New share issue, new capital issue