Obeskattade reserver

Obeskattade reserver innebär obeskattade vinster som har uppkommit genom bokslutsdispositioner. Den vanligaste formen av dessa är periodiseringsfonder. De obeskattade reserverna är en mellanställning mellan eget kapital och skulder. I balansräkningen placeras dessa mellan deras rubriker. Eftersom posterna inte är helt obeskattade, består de tekniskt sett av dels latent (dold) skatteskuld och dels av eget kapital.

 

Syftet med obeskattade reserver

 

Innebörden av obeskattade reserver är att det ska gå att jämna ut skattebelastningen mellan de resultatmässiga goda och dåliga år. När ett bolag har goda år med höga vinster kan avsättningarna utnyttjas till olika reserver. När bolaget har sämre år återförs avsatta reserver till beskattning. Alltså är de obeskattade reserverna rent skattemässiga bokslutsdispotioner som är helt frivilliga.

 

Staten stöttar detta system med bokslutsdispositioner eftersom det ger möjlighet för bolaget att behålla vinster, vilket i sin tur bidrar till ekonomiskt tillväxt och välfärd.

 

Exempel på poster som redovisas som obeskattade reserver

 

  • Periodiseringsfonder
  • Avsättningar till ersättningsfonder
  • Skillnaden som är mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
  • Ackumulerade överavskrivningar, alltså avskrivningar som är utöver planenliga avskrivningar
  • Den 15-procentiga lagerreserven som är för djur i jordbruk och renskötsel
  • Den 3-procentiga lagerreserven som finns för lager som värderas till anskaffningsvärdet

 

Obeskattade reserver på engelska

 

Untaxed reserves