Omsättningstillgång

Tillgångar i bolaget delas upp i två olika typer – anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Ofta benämns omsättningstillgångar som “andra tillgångar än de som är anläggningstillgångar”. Detta är tillgångar som löpande förbrukas i bolaget, eller också säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden inom bolaget som kan förbrukas på en kort tid. Exempel på omsättningstillgångar är råvaror, lagervaror, kortvariga placeringar och likvida medel.

 

Det är omsättningstillgångarna i bolaget som används för att betala de löpande utgifterna och ska finansiera den dagliga verksamheten. Om det handlar om privatekonomi är det omsättningstillgångar i form av exempelvis pengar på banken och som helt enkelt inte är låst i långvariga investeringar.

 

Flera olika typer av omsättningstillgångar

 

Omsättningstillgångar i ett bolag delas in i olika typer. Följande är exempel på dessa typer:

 

  • Lagerförda artiklar
  • Fordringar på kunder och leverantörer
  • Fordringar på anställda och myndigheter bland annat
  • Placeringar som har en kort löptid
  • Förutbetalda kostnader inom bolaget
  • Likvida medel som finns i olika former

 

Hur bokför man omsättningstillgångar? 

 

Det är i balansräkningen som alla omsättningstillgångar redovisas. Ibland kan dessa delas upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I handlar främst om likvida medel samt kundfordringar medans omsättningstillgångar II handlar om varulager. Alla omsättningstillgångar bokförs i debet.

 

Omsättningstillgång på engelska

 

Current assets