Periodisering

Periodiseringar kallas intäkter och kostnader som är fördelade över en bokföringsperiod. Detta innebär att inkomster bokförs på den period som de har intjänats och utgifter bokförs på den period som de har förbrukats. Det här gör att genom periodisering av poster i resultaträkningen hamnat både inkomster samt utgifter på rätt period i bokföringen, vilket gör att det blir ett mer rättvisande resultat som visas för den aktuella perioden.

 

Att dela upp inkomster och utgifter

 

En möjlighet som finns är att dela upp en utgift eller en inkomst som sträcker sig över en lång period, du kan då dela upp de i olika delar och sedan bokföra dessa på flera månader, kvartal eller år. Det här innebär att inkomster tas upp som intäkter under den period som de faktiskt har intjänas. detta även om själva betalningen sker under någon annan period. På samma sätt fungerar det med utgifter. De tas upp som kostnader under den period som de har förbrukats, även om de också har betalning som genomförts under någon annan period.

 

Enkelt förklarat är en intäkt en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

 

Vad är interimsfordringar? 

 

Interimsfordringar handlar om förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader betyder tjänster och resurser som exempelvis lokalhyror, dessa har fakturerats i förtid innan de har nyttjas. Upplupna intäkter handlar om de intäkter som utgör en intäkt för perioden men som inte har betalats eller bokförts ännu, exempel på detta är royalties och provisioner.

 

Vad är interimsskulder? 

 

Interimsskulder är ungefär tvärtom interimsfordringar. Interimsskulder är förutbetalda intäkter samt upplupna kostnader. Detta är tjänster och resurser som har nyttjats men har inte fakturerats eller betalats ännu. Exempel på förutbetalda intäkter är är prenumerationer och abonnemang. Upplupna kostnader kan exempelvis vara kostnader för elförbrukning, detta betalas oftast nästkommande räkenskapsår.

 

Periodisering på engelska

 

Accrual