Periodiseringsfonder

En periodiseringsfond kan ett bolag upprätta om de vill jämna ut resultaten över några år genom att minska på det skattemässiga resultatet under de år som bolaget har gått med vinst. Detta innebär att bolaget avsätter pengar för att kunna ha dem tillhanda under ett senare tillfälle. När en periodiseringsfond sedan upplöses tas den upp som en intäkt i resultaträkningen, detta gör att det redovisade resultatet ökar.

 

Så mycket pengar får det avsättas till en periodiseringsfond

 

Hur mycket pengar får avsättas till periodiseringsfond? Detta beror på vilken typ av bolag det handlar om. Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten till en periodiseringsfond. Fysiska personer som kanske är delägare i ett handelsbolag och även enskilda näringsidkare får avsätta högst 30 % av inkomsten. Dessutom måste juridiska personer ta upp en schablonintäkt som baseras på periodiseringsfonderna, detta vid årets ingång till beskattning.

 

Bokföring av periodiseringsfonder

 

När en periodiseringsfond upprättas ska den tas upp i resultaträkningen, det gör den som en kostnad under avsättning till en periodiseringsfond. Den motkonteras under obeskattade reserver i bolagets balansräkning. Alltså krediteras ett konto i kontoklass 21 samtidigt som den debiteras i ett konto i kontoklass 88.

 

Sedan när en periodiseringsfond upplöses ska den tas upp som en intäkt i bolagets resultaträkning, den ska också minska med samma belopp under obeskattade reserver i balansräkningen. Det här betyder att ett konto debiteras i kontoklass 21 och ett konto krediteras i kontoklass 88.

 

Att återföra en periodiseringsfond

 

I bestämd ordning återförs periodiseringsfonderna till bolagets bokföring för beskattning. Detta betyder att den fond som är äldsta ska återföras först. Varje års avsättning ska behandlas som en fond. Inom sex taxeringsår ska periodiseringsfonden återföras till beskattning. Det finns ingen räntekostnad på periodiseringsfonder och de behöver inte heller visas i den dagliga bokföringen, den syns alltså bara i deklarationen.

 

Periodiseringsfond på engelska

 

Tax allocation reserve