Preliminärskatt

Preliminärskatt är en uppskattning av den skatt som en person eller företag förväntas betala till staten under ett beskattningsår. Vanligtvis betalas preliminärskatt månadsvis och används för att sprida ut skattebetalningarna över året istället för att betala allt på en gång vid årets slut.

Hur räknas preliminärskatten ut?

Preliminärskatt baseras på tidigare års inkomst och kan justeras under året om inkomstförhållandena förändras. När året är slut gör skattemyndigheten en slutlig uträkning av den totala skatten som ska betalas och jämför den med det belopp som redan har betalats som preliminärskatt. Om det finns en skillnad mellan de två beloppen kan det resultera i antingen en skatteskuld eller en återbetalning.

Varför är preliminärskatten viktig?

Preliminärskatt är viktig eftersom det hjälper individer och företag att planera och budgetera för sina skatteutgifter under året. Det gör det också möjligt för staten att få in inkomstskatter jämnt fördelade över året istället för att vänta på att skatten betalas vid årets slut. Om preliminärskatten är för hög eller låg kan individer och företag ansöka om att ändra sin preliminärskatt. Läs mer om att Ändra en preliminär inkomstdeklaration här: https://innecta.se/andra-en-preliminar-inkomstdeklaration/.

Preliminärskatt på engelska

Preliminary tax