Resultatdisposition

I årsredovisningen ska bolagets styrelse lämna ett förslag om hur resultatet under året ska disponeras och det är årsstämman som sedan fattar beslut om detta. Det här förslaget rubriceras som förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen. När det gäller aktiebolag lägger styrelsen fram ett förslag på resultatdispositionen som det sedan röstas om på kommande bolagsstämma.

 

Vanligast balanseras resultatet i ny räkning, vilket betyder att det läggs till det balanserade resultatet. Har bolaget gjort en vinst går det att besluta om utdelning till aktieägarna.

 

För en enskild näringsidkare brukar det inte vara speciellt svårt att fatta ett beslut om resultatdispositionen, vanligtvis fördelas resultatet i sin helhet till den som är enskild näringsidkare. När det gäller handelsbolag eller kommanditbolag brukar delägarna fatta ett gemensamt beslut utifrån ett kompanjonsavtal.

 

Bokföring av resultatdisposition

 

När det handlar om enskild firma, kommanditbolag eller ett handelsbolag bokförs normalt resultatdispositionen samtidigt som årets resultat bokförs, detta genom att resultatet fördelas till delägare.

 

Aktiebolag bokför resultatdispositionen efter att beslutet på årsstämman har fattats, även en ekonomisk förening bokför den när ett beslut på föreningsstämman har fattats. I samband med bokslutet bokförs årets resultat när det har beräknats på ett tillförlitligt sätt.

 

Kontogrupp 20 – Eget kapital

Kontogrupp 89 – Skatter samt årets resultat

 

Resultatdisposition på engelska

 

Results disposition