Resultaträkning

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna som finns i bokslutet och årsredovisningslagen säger att den ska finnas med i årsredovisningen. Bolagets resultat kan utläsas med hjälp av en sammanställning av både intäkter och kostnader under en viss räkenskapsperiod, det är därför som det kallas för resultaträkning. Resultatet kan man läsa genom att intäkterna adderas och sedan drar man bort kostnaderna, då kommer man se om bolaget har gått med vinst eller förlust.

 

De här delarna består resultaträkningen av

 

Både för att underlätta översikten och för att få ut korrekt resultat är resultaträkningen uppdelad i olika delar. Det finns ingen exakt mall för hur den ska se ut utan detta kan variera från bolag till bolag. Förslagsvis kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 

  • Resultat efter finansiella poster
  • Skatt
  • Årets resultat
  • Extraordinära intäkter och kostnader som inte har ett klart samband till verksamheten, dessutom förväntas de inte upprepas och de uppgår till ett väsentligt belopp
  • Bokslutspositioner, exempelvis över- och underavskrivningar och avsättning till periodiseringsfonder (eller upplösning av periodiseringsfonder)

 

Bokföring av resultatkontona

 

Intäkter och kostnader som ska vara med i resultaträkningen bokförs på de konton som har kontoklass 3-8. De här kontona kallas för resultatkonton. Kontoklass 3 i kredit bokförs intäkterna och på kontoklass 4-8 i debet bokförs kostnaderna.

 

Resultaträkning på engelska

 

Income statement