Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en redogörelse som visar revisionens resultat och är skriven av en revisor. I en revisionsberättelse finns ett uttalande om ett fastställande av balansräkningen. Det finns också information om rörelsens styrelse ska få beviljat ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar. Revisionsberättelsen ska överlämnas till bolagets ledning senast fem och en halv månad efter att räkenskapsåret har tagit slut.

 

Om revisionsberättelsen gäller ett aktiebolag ska den läggas fram på årsstämman till aktieägarna. Samma sak gäller för ekonomiska föreningar, då läggs revisionsberättelsen fram under föreningsstämman. I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat för något, exempelvis styrelseprotokoll från möten och kassaböcker. Det är också viktigt att det framgår om årsredovisningen är skapad enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller någon annan lag.

 

Vad ska en revisionsberättelse innehålla? 

 

Den kan skrivas på olika sätt och det ska klargöras på vilket sätt som revisorn har valt att skriva revisionsberättelsen. Det här ska en revisionsberättelse innehålla:

 

  • Det ska framgå om det saknas underlag för vissa av uttalanden som finns i revisionen
  • Det ska också framgå om granskningen har resulterat i att revisorn anser att ledningen i bolaget vidtagit en åtgärd eller försummat bolaget, vilket kan leda till att de blir ersättningsskyldiga
  • Bolagets räkenskapsår från det första och sista datumet under perioden
  • Bolagets namn samt organisationsnummer (eller personnummer beroende på bolagsform)
  • Datum då revisionen avslutades
  • Underskrift från revisorn eller revisorerna

 

När revisionsberättelsen involverar ett moderbolag ska revisorn i vissa fall lämna en så kallad koncernrevisionsberättelse som redogör koncernens revision.

 

Om revisionen avser en årsredovisning ska revisionsberättelsen lämnas in med årsredovisningen till Bolagsverket.

 

Revisionsberättelse på engelska

 

Audit report