Skuld

En skuld brukar definieras som en förpliktelse som är bestämd både när det kommer till belopp och tidsperiod, när den ska vara betald. Tillsammans med eget kapital utgör skulder den ena sidan av balansräkningen. Gäldenär kallas den som har en skuld medans det kallas för borgenär hos den som gäldenären har skulden till.

 

Vad är kortfristiga och långfristiga skulder? 

 

Det finns antingen kortfristiga och långfristiga skulder. Vanligt kortfristiga skulder är exempelvis skatteskulder, leverantörsskulder, interimsskulder och moms. Detta är skulder som ska betalas inom en tidsperiod på ett år. Långfristiga skulder är exempelvis checkräkningskredit eller också långfristiga lån. Detta är skulder som har ett förfallodatum först efter ett år.

 

Eget kapital är också skulder

 

Ett eget kapital är de pengar som ägarna själv har satt in i bolaget, därför kan det ses som att bolaget har en viss skuld till ägarna. Det egna kapitalet är vad som skiljer tillgångarna och skulderna. Eget kapital delas upp i bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Aktiekapital och reservfonder är det som bundna kapitalet består av och får inte heller fritt disponeras till aktieägarna. Det får fritt eget kapital, det består av årets vinst i bolaget samt vinstmedel från tidigare år som inte ännu har delats ut vilket också kallas för balanserad vinst.

 

Bokföring av skulder

 

Alla skulder i ett bolag tillhör den passiva sidan som finns i balansräkningen. Detta innebär att både skulder och eget kapital bokförs på kreditsidan i balansräkningen, tillsammans med avsättningar och obeskattade reserver.

 

Skuld på engelska

 

Debts, liabilities, payables