Ställda säkerheter

Ställda säkerheter är säkerheter som bolag kan använda som garanti för en skuld, en eventualförpliktelse eller en avsättning. Det kan exempelvis handla om att bolaget har fått ett lån beviljat för att köpa en fastighet, då kanske bolaget har använt den som pant hos banken och detta kallas för fastighetsinteckning. Om ett bolag har detta ska det redovisas i årsredovisningen. De ställda säkerheterna som ska redovisas är följande:

  • Företagsinteckningar ska redovisas med inteckningens belopp
  • Fastighetsinteckningar ska också redovisas med inteckningens belopp
  • Belånad fordran ska redovisas med redovisade värde
  • Tillgångar med äganderättsförbehåll ska redovisas med redovisade värde
  • Andra ställda säkerheter ska också redovisas med redovisat värde

 

I årsredovisningen redovisas ställda säkerheter i en not. Om inte bolaget har några ställda säkerheter utelämnas den noten. För räkenskapsår innan år 2016 redovisades ställda säkerheter i anslutning till balansräkningen istället.

 

Säkerheter som anses vara ställda

 

Om en säkerhet ska kunna anses vara “ställd” bör panträtten ha kunnat uppstå eller redan har uppstått, detta genom en åtgärd som fordringsägaren kan vidta. Det här innebär att säkerheten inte måste vara ställd. Exempelvis om bolaget har haft ett banklån med företagsinteckningar som säkerhet och nu har betalat tillbaka det lånet så är inte säkerheten ställd längre. Om säkerheter inte är ställda och finns i någon förvar bör bolaget återta den.

 

Ställda säkerheter på engelska

 

Pledged collateral