Tilläggsupplysningar

I årsredovisningen eller årsbokslutet kan det ingå tilläggsupplysningar, eller noter som det också kallas. De här tilläggsupplysningarna ger antingen upplysningar som inte framgår i bokslutet eller ger en förtydligande bild över vissa uppgifter.

 

De bolag som upprättar sin årsredovisning i enlighet till K2 regelverket ska lämna ifrån sig tilläggsupplysningar enligt årsredovisningslagen. Tilläggsupplysningar ska innehålla information om bolagets redovisningsprinciper, hur bolaget har värderat sina tillgångar och skulder samt avskrivningstider. Med redovisningsprinciper menar man vilka som har använts när bokslutet upprättas, exempelvis kan det vara K2-regelverket.

 

Tilläggsupplysningar i årsredovisningen

 

Tilläggsupplysningarna, eller noterna, ska placeras efter balansräkningen i bolagets årsredovisning. Bolag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt regelverket. Antalet upplysningar som mindre bolag ska lämna har reducerats kraftigt sedan årsredovisningslagen ändrades år 2016 och anpassades istället till nya EU-direktivet. Då försvann också kravet att bolag behöver lämna jämförelsetal i tilläggsupplysningarna.

 

Vad säger lagen om tilläggsupplysningar? 

 

“1 § ÅRL Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4–24 §§. Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplysningar i noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §. Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i 3 kap. 5 §”

 

Tilläggsupplysningar på engelska

 

Additional information