Tillgång

En tillgång är en resurs för bolag som förväntas ge fördelar ekonomiskt i framtiden. Det är summan av bolagets förmögenhet och tillgångar är enkelt förklarat hela summan som bolaget är värt. Tillgångar delas upp i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

 

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

 

Anläggningstillgångar är tillgångar som ett bolag avser att stadigvarande använda eller inneha, exempelvis kan det vara fastigheter och maskiner. Den här typen av tillgångar kan delas in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är fysiska saker som exempelvis maskiner och byggnader. Immateriella tillgångar är istället icke fysiska saker som exempelvis paten, goodwill och licensrättigheter.

 

Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar. Det är tillgångar som löpande förbrukas i bolaget, det kan också vara tillgångar som säljs eller omvandlas till likvida medel. I balansräkningen räknas detta som exempelvis varulager, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt kundfordringar.

 

Tillgångar tillhör balansräkningen

 

Inom bokföring finns tillgångar i balansräkningen. De två olika typer av tillgångar tas upp var för sig. Däremot bokförs samtliga tillgångar i debet i balansräkningen. Tillgångssidan i balansräkningen kan också kallas för aktivsidan. Beroende på hur likvit tillgången är klassificeras den olika, mark och fastigheter hamnar exempelvis längst upp med följe av inventarier och maskiner.

 

Tillgång på engelska

 

Asset