Uppskrivning

En uppskrivning inom redovisning innebär att materiella eller finansiella anläggningstillgångar får skrivas upp till ett större värde om de har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det värde som är bokfört. Immateriella anläggningstillgångar får alltså inte skrivas upp.

 

Uppskrivning gäller bara aktiebolag och ekonomiska föreningar

 

Det finns många regler som begränsar användningen av uppskrivning. Det är också bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillåts att använda uppskrivning. Andra bolagsformer får alltså inte göra det. Däremot är det helt frivilligt om aktiebolag eller ekonomiska föreningar vill göra uppskrivningar.

 

Uppskrivning av tillgångar

 

Bara tillgångar kan anses ha ett mer varaktigt värde som kan genomgå uppskrivning. Det är exempelvis fordon, fastigheter och maskiner. Alltså kan man bara skriva upp anläggningstillgångar, omsättningstillgångar brukar förbrukas i en snabbare takt och ersätts sedan med nya omsättningstillgångar, därför kan man inte skriva upp dessa.

 

Finansiella tillgångar går det också att skriva upp. Det kan exempelvis vara fordringar och innehav av värdepapper, dessa kan skrivas upp i takt med att värdet förändras. Immateriella tillgångar skriver man däremot inte upp, detta är exempelvis varumärke eller investeringar i forskning och patent.

 

Vad man får och inte får skriva upp beror på vilket regelverk som bolaget följer. K2-regelverket säger att du bara får skriva upp byggnader och mark till högst taxeringsvärdet. Använder man K3-regelverket kan man skriva upp många typer av tillgångar.

 

Uppskrivning på engelska

 

Write-up