Uppskrivningsfond

En uppskrivningsfond är den post i balansräkningen som används för uppskrivningar. Detta gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar eftersom det är bara de som får utföra uppskrivningar. Uppskrivningsfonden ingår i bundet eget kapital och när en uppskrivning sker sätter man in det uppskrivna beloppet i uppskrivningsfonden.

 

Uppskrivningsfonden får användas om bolaget vill täcka förluster eller öka aktiekapitalet via så kallat fondemission. Uppskrivningar får inte påverka bolagets resultat.

 

När används vanligen uppskrivningsfond? 

 

Det är ofta när det finns en ökning av marknadsvärdet av någon tillgång som en uppskrivningsfond vanligen används. De flesta tillgångarna minskar i värde över tid men vissa tillgångar ökar istället. Ett vanligt exempel på detta är mark som brukar bli mer värdefull med tiden. Det kan också bli drastiska ökningar i värdet om exempelvis ett område blir mer attraktiv för potentiella användare. Det kan vara om en frakt järnvägslinje öppnar nära flera fabriker.

 

Uppskrivningsfonden kan användas inom bolagets räkenskaper som ett pågående konto. Om en tillgång omvärderas för att minska i värde, kan en del eller hela den summan dras från uppskrivningsfonden. Om det inte täcker hela värdeminskningen måste resten listas som en förlust i resultaträkningen. Om en ökning i värde från en omvärdering händer, behöver den inte automatiskt gå till uppskrivningsfonden. Delar av den eller hela kan istället anges som en vinst för att exempelvis täcka upp förlust från tidigare år.

 

Uppskrivningsfond på engelska

 

Revaluation fund